неделя, 21 юни 2015 г.

За свободата на панорамата и авторското право на снимките на обществени места


На 16 юни, Комисията по правни въпроси на Европейския парламент прие с голямо мнозинство изменена версия на проектодоклада на Юлия Реда за оценка на авторското право

Какво всъщност означава това за обикновения средностатистически
жител на ЕС и как би се отразило това на една снимка във Фейсбук например или видео в Youtube?  Какво всъщност е свобода на панорамата?


Сградата на Европеския парламент - без
свобода на панорамата

Предистория и предпоставки:


Каква е настоящата ситуация за авторското право в Европа и България?


Разпоредбите на Директивата за авторското право от 2001 г. вече не са в състояние да са в крак с увеличаването на трансграничния културен обмен, улеснен от Интернет. Текущият режим на авторските права пречи на
трансграничната обмяна на знания и култура. За да отговори на настоящите предизвикателства, законодателството трябва да се актуализира с текущите практики и хармонизира допълнително.
За тази цел Европейският парламент възлага на Комисията по правни въпроси разработването на проектодоклад с предложения за изменения на някои аспекти на авторското право.

Приемането на графика за проектодоклада става на 8 декември 2014 г., а на 15 януари 2015 г. е представянето му в начален вариант от основният докладчик Юлия Реда. Пълното му име е


ПРОЕКТОДОКЛАД относно прилагането на Директива 2001/29/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 22 май 2001 г. относно хармонизирането на някои аспекти на авторското право и сродните му права в информационното общество.

Свобода на панорамата в Европа

Накратко:  Първоначалният проектодоклад на Реда излиза с над 24 препоръки към Европейския парламент за подобряване на възможностите за единно европейско авторско право.

На 16-то място сред тях е:
[Европейският парламент],
16. Призовава законодателя на ЕС да гарантира, че е разрешено използването на фотографии, видеозаписи или други изображения на произведения, които са постоянно разположени на обществени места;


Мотивите за тази препоръка са:

Показателен пример за необходимостта от адаптиране е въпросът за това как или дали да бъдат защитени произведения на архитектурата на обществени места. В миналото законодателството е имало за цел опазване от неподходящо използване на архитектурата за търговски цели чрез масово произвежданите пощенски картички, като то не е било насочено към средностатистическия турист, който прави снимки, най-вероятно споделяни само в частна среда, след като бъдат разпечатани. Днес обаче всеки турист може да създаде цифрово изображение, да го качи в социалните медии и може би несъзнателно да го прави достъпно за цялата световна онлайн общност. Като се имат предвид милионите европейци, които вече участват в подобни дейности, става ясно, че авторското право може да бъде приложимо и справедливо само ако изобразяването на обществени сгради и скулптури бъде освободено от закрилата на авторското право, така че да не налага прекомерна тежест върху ежедневните онлайн дейности. Изключително разнообразното прилагане на изключението на „свободата на панорама“, посочени в Директивата относно информационното общество (Директива 2001/29/ЕО, член 5, параграф 3, буква з) в различните държави членки показва, че е необходимо да се създаде общоевропейско, широко определено право на ползвателите да представят произведения, които са разположени постоянно на обществени места.
Разграничението между търговските и нетърговските цели създава нови проблеми в онлайн средата, тъй като нарастващ брой ползватели действат същевременно и като производители на произведения. Условието изключенията да се ползват при използване с нетърговска цел не насърчава възприемането на новаторски схеми за възнаграждение, като например микроплащания, които може да се окажат от основно значение за развитието на нови бизнес модели в услуга на творците.

И избягването на парадокси от рода на това, че имаш право да снимаш Айфеловата кула през деня, но не и светлинното шоу от кулата вечерта. 
 

Свобода на панорамата в света
Следват месеци на разглеждане, обмяна на мнения, дебати, предложения за изменения, коментари, докато накрая на 16 юни се стига до гласуването в Комисията на окончателния вариант, който ще бъде предложен за гласуване в Европарламента.  
Атомиум - без свобода на панорамата

За параграф 16 и свободата на панорамата са предложени седемнадесет варианта за изменение (вж.  #413-430)

Приет е варианта за изменение #421 на Жан-Мари Кавада, който гласи:
 [Европейският парламент],
16. Счита, че комерсиалната употреба на снимки, видеокадри или други изображения на произведения, които са трайно разположени на физически обществени места, трябва винаги да подлежат на предварително разрешение от авторите им или упълномощените от тях лица;

Каква е ситуацията в България:

Между другото, там докладчик в сянка е Ангел Джамбазки от ВМРО, който сигурно въобще си няма представа за какво става въпрос, съдейки по единственото му предложение за свободата на панорамата, направено заедно със Саяд Карим - #418: Предлага на Комисията да представи доклад относно прилагането на директивата по отношение на напредъка на повишаване на осведомеността на потребителите....

... и по това с какво се занимава в Туитър.

Предложеният от Джамбазки доклад е направен още преди година и всъщност Юлия Реда е тази, която се опитва да извоюва нашата свобода на панорама, а не изпратения като депутат от България Джамбазки.

В момента в България „свободата на панорамата“ (макар и не под това название) е описана в чл. 24, ал. 1 на Закона за авторското право и сродните му права:


Чл. 24 (1) Без съгласието на носителя на авторското право и без заплащане на възнаграждение е допустимо: […] 7. използването на произведения, постоянно изложени на улици, площади и други обществени места, без механично контактно копиране, както и излъчването им по безжичен път или предаването им чрез кабел или друго техническо средство, ако това се извършва с информационна или друга нетърговска цел;
Измененият доклад е подкрепен на 16 юни от представители от всички политически групи в Комисията - единствените два гласа против са подадени от членове на крайнодесния Национален фронт (Франция).
В този проектодоклад се признава, че спешно е необходима реформа на авторското право не само за подобряване на единния цифров пазар, но също така и за улесняване на достъпа до знание и култура на всички хора в Европа.  
Парламентът призовава Комисията да разгледа възможността за широк набор от мерки, които да изменят закона за авторското право в крак с бързопроменящите се реалности и да подобрят трансграничния достъп до общоевропейското културно многообразие, като се надхвърлят плановете, обявени преди това от комисарите.
Докладът маркира повратна точка: След десетилетия, през които акцентът бе поставян върху въвеждането на нови ограничения за защита на материалните интереси на носителите на авторски права, това е най-силната заявка за преразглеждане правата на гражданите - на потребителите, институции за културно наследство и учени, и на автори, чиито производни творби се основават на оригинали. Той е и призив за намаляване на правната несигурност, пред която са изправени европейците в своето ежедневно онлайн взаимодействие с произведенията с авторско право - и в същото време защитава творците от експлоатация. Предложенията в него, ако бъдат приложени, няма да имат отрицателен ефект върху средставата на творците, но значително ще увеличават способността на всеки човек да участва в културните и образователни процеси. 
За първи път Европейският парламент призовава за определяне на минимални стандарти на правата на гражданите, намиращи се в списъка с изключения от авторското право и досега са били прилагани напълно по избор за отделните държави-членки. В доклада се подчертава, че използването на тези изключения не може да бъде възпрепятствано от ограничителни договори и че техническите средства за защита на авторското право не могат да ограничават правото ви да направите лично копие на законно придобито съдържание. Разискво се въвеждането и на изцяло нови изключения, а именно
   
  • да се позволи на библиотеките и архивите ефикасно да дигитализират колекциите си,
  •  да се даде възможност за наем на електронни книги в Интернет и
  • да се даде възможност за автоматичен анализ на големи масиви текст и данни (текст и извличане на данни).  
 Няма парламентарно мнозинство за общественото мнозинство

В същото време, постигането на съгласие по доклада дойде на съответната цена. Оказа се невъзможно да се изгради парламентарно мнозинство около
здравия разум на няколкото идеи за реформи, желани от по-голямата част от анкетираните в общественото обсъждане, проведеното в ЕС миналата година и подкрепяни от научни изследвания и експертни оценки.
Докладът вече не призовава за приемането на всички изключения за задължителни за целия ЕС, и това би попречило на правото на европейците да си взаимодействат с произведения с авторско право, с достигането до националните им граници.

Няма мнозинство за гъвкава отворена норма, която би позволила на законодателството да покрива бъдещи случаи, непредвидени в днешно време.

Вместо значително намаляване на условията на авторските права, които биха премахнали икономически неизгодния ефект на "черната дупка на 20-ти век", през която голяма част от новата културна история остава недостъпна за европейците, те все още са защитени. Комисията успя само да постигне отхвърляне на всички последващи удължавания във времето на авторското право, както и да премахне националните допълнения към срока на авторските права, като например 30-те допълнителни години, които Франция слага за творчеството на героите си от войните.
 
Произведения, създадени и възлагани от правителства ще продължат да бъдат обект на авторско право - предполагаемо за да ги предпази от суверена, който финансира създаването им. Вместо това, Комисията бе помолена само да направи по-прости правилата за производната им употреба.
Големите политически групи не само обърнаха гръб на тези идеи, които се ползват с огромна обществена подкрепа според допитването - те изрично настояха споменаването на безпрецедентния брой отговори от страна на крайните потребители да бъде изтрито от доклада. Това беше най-успешното усилие за политическо участие по въпросите на авторското право отвсякога - и ние трябва постоянно да напомняме на политиците за резултатите. Недопустимо е толкова много гласове да се игнорират.
Необходимостта от компромис също доведе до значително отслабване на тона в доклада. На местата в които проектния доклад на Юлия Реда издига силни искания, окончателната версия сега просто призовава Комисията да направи преоценка на някои идеи. За съжаление, това не представя Парламента като силен участник в предстоящия дебат по законодателните предложения.

 Докладът пое два основни удара:
В няколко точки постигането на компромис се оказа невъзможно и всичко се сведе до гласуване, което бе с отрицателен резултат за:
1. Свободата на панорама, където смущаващо изменение бе прието с подкрепата на EPP и S&D - удостоверяващо, че търговското използване на репродукции на произведения на обществени места трябва да изисква изричното разрешение на притежателите на правата.  
Това би ограничило съществуващите права в много държави-членки на ЕС, би въвело нова правна несигурност за много творци и дори би поставило под въпрос законността на много снимки, споделяни в платформи за търговско споделяне на снимки, като Instagram и Flickr. Режисьорите на документални филми например, ще трябва да проучват наличието на авторско право на всяка обществена сграда, статуя или дори графити на обществена стена, изобразени във филма им  - и да търсят разрешение от всеки носител на правото. Това е абсурдно.

 2. Комитетът също така отхвърли изменение, което призовава за  позволяването на аудио-визуалното цитиране във всяка страна-членка, разширявайки това право от текстовото цитиране и към другите форми на културно изразяване. В резултат на това, YouTube и подкастъри които използват такъв начин на цитиране, могат да останат извън закона и общи практики в интернет днес като пресъздаването на GIF файлове (например за илюстриране на заявления или емоции с анимирани изображения) ще е незаконно в много страни! Ако евродепутатите от GUE / NGL  не се бяха въздържали при това гласуване, изменението щеше да мине.
Това е само една част от пътуването:  
На 9 юли в пленарната зала всичките 751 членове на парламента ще гласуват по доклада. А няколко месеца по-късно, Парламентът ще започне обсъждането на законодателното предложение, което ще дойде от Комисията.
Какво може да се направи: 
Ето някои събрани предложения: Свобода на панорамата 2015


This text is under the application of additional terms of CC-0 license - No Rights Reserved